Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Restaurant Le Papillon gevestigd aan de Vischpoortstraat 15 te Elburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 53681363. Het aanbod in de reserveringswidget (“Widget”) wordt gedaan door Restaurant Le Papillon. Op dit aanbod en de overeenkomsten die via deze Widget tussen jou als gebruiker en Restaurant Le Papillon tot stand komen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Mocht je vragen hebben over de Widget, reserveringen, aankopen of andere vragen, dan kan je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.


Gebruik van de Reserverings-Widget
Als je gebruikmaakt van de Widget dien je alle gegevens naar waarheid in te vullen en te controleren voordat je de reservering of aankoop definitief maakt. Indien onjuiste gegevens zijn ingevuld bestaat de kans dat de reservering ongeldig is en/of dat eventuele reeds vooruitbetaalde bedragen niet terugbetaald kunnen worden door Restaurant Le Papillon. Controleer je gegevens daarom goed.


Reserveringen
Reserveringen worden direct bij Restaurant Le Papillon geplaatst. Als je een reservering plaatst dan is deze geldig voor het aantal personen, de datum en het tijdstip waarvoor de reservering is geplaatst. Als de reservering betrekking heeft op een bepaald arrangement, dan is de omschrijving daarvan opgenomen in de Widget. Restaurant Le Papillon kan voorafgaand contact opnemen om te verifiëren of de reservering doorgaat.

Reserveringen zijn in beginsel definitief. Wijziging of annulering van een reservering is mogelijk zodra dit in de Widget staat vermeld of indien Restaurant Le Papillon deze mogelijkheid alsnog aanbiedt. Zie voor restitutie van aanbetalingen het kopje ‘betalingen’ hieronder.

Het is van belang dat alle personen op het gereserveerde tijdstip verschijnen. Indien niet alle personen binnen dertig minuten vanaf het gereserveerde tijdstip aanwezig zijn, mag Restaurant Le Papillon besluiten de reservering alsnog te annuleren zonder tot enige vorm van restitutie verplicht te zijn. Restaurant Le Papillon doet er alles aan om de gereserveerde tafel op het gereserveerde tijdstip beschikbaar te hebben, echter kan het voorkomen dat er iets uitloopt en dat je bijgevolg even moet wachten.

Restaurant Le Papillon behoudt zich het recht voor om een geplaatste reservering te weigeren indien zij daartoe gegronde redenen heeft. In dat geval zal je hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen zullen dan zo snel mogelijk worden terugbetaald.


Betalingen
In de Widget staat altijd duidelijk vermeld onder welke voorwaarden een (aan)betaling wordt gedaan, of annulering en restitutie mogelijk is en tot wanneer. Mocht er terugbetaling moeten plaatsvinden, dan zal Restaurant Le Papillon het betreffende bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen via de door jou gebruikte betaalmethode.


Cadeaubonnen
Indien Restaurant Le Papillon via de Widget de mogelijkheid biedt om (digitale) cadeaubonnen te kopen, dan dienen deze altijd vooraf te worden betaald. Als je tijdens het bestelproces aangeeft dat de cadeaubon direct naar iemand anders gestuurd mag worden, is het van belang dat je diens gegevens goed controleert voordat je de aankoop plaatst. De cadeaubon (code) wordt namelijk eenmaal verzonden naar het door jou daarvoor opgegeven e-mailadres.

De geldigheidsduur van de cadeaubon staat vermeld in de Widget. Bij gebreke daarvan kan de cadeaubon verzilverd worden tot maximaal 1 jaar nadat de cadeaubon (code) is toegezonden aan het door jou opgegeven e-mailadres.
De geldigheidsduur van een fysiek aangeschafte cadeaubon is maximaal 5 jaar.

Een cadeaubon kan enkel direct verzilverd worden bij Restaurant Le Papillon en is niet inwisselbaar voor gelden (contant of digitaal) of teruggave. Een online aangschafte cadeaubon kan tevens bij een online reservering direct verzilverd worden middels het invoeren van de verkregen code. Voordat de cadeaubon via de Widget verzilverd kan worden moet een beschikbare datum en tijdstip worden geselecteerd. Indien het gewenste tijdstip niet beschikbaar is, dan zal je een ander moment moeten kiezen.
Een cadeaubon kan enkel in éénmaal besteed worden.


Herroepingsrecht
Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is niet van toepassing op geplaatste reserveringen (met of zonder aanbetaling) of de online aanschaf van cadeaubonnen.


Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Restaurant Le Papillon in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten en/of te beëindigen, zulks zonder dat Restaurant Le Papillon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Restaurant Le Papillon kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Indien en voor zover Restaurant Le Papillon vanwege aan de Covid-19 pandemie gerelateerde omstandigheden (bijvoorbeeld vanwege aangepaste/aangescherpte gezondheidsmaatregelen) genoodzaakt is een reservering c.q. de Overeenkomst te annuleren en/of te beëindigen, wordt dit uitdrukkelijk beschouwd als een overmachtsituatie. Restaurant Le Papillon zal alsdan de door de Bezoeker verrichte aanbetaling minus Euro €5,50 aan administratiekosten zo spoedig mogelijk terugbetalen via de door Bezoeker gebruikte betaalmethode. Restaurant Le Papillon zal nimmer aansprakelijk zijn voor vergoeding van verdere door de Bezoeker in verband met de annulering geleden schade en/of kosten.


Contactgegevens
Indien je vragen hebt of niet tevreden bent over Restaurant Le Papillon dan kan je hierover direct contact opnemen via onderstaande gegevens.

Restaurant Le Papillon
Vischpoortstraat 15
8081EP Elburg
eten@restaurantlepapillon.nl 0525-681190


Privacy Statement

  Restaurant Le Papillon, gevestigd aan Vischpoortstraat 15 8081ep Elburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Restaurant Le Papillon
Vischpoortstraat 15
8081ep
Elburg
+31525681190


Persoonsgegevens die wij verwerken
Restaurant Le Papillon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@restaurantlepapillon. nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Restaurant Le Papillon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Restaurant Le Papillon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Restaurant Le Papillon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant Le Papillon) tussen zit. Restaurant Le Papillon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
- Formitable: online reserveringen, take-away producten, aanbetalingen en aanschaf van online cadeaubonnen
- Mailchimp: email nieuwsbrieven naar aanleiding van aanmelding en/of door toestemming verkregen persoonsgegevens via het online contactformulier


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Restaurant Le Papillon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Restaurant Le Papillon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant Le Papillon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Restaurant Le Papillon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Le Papillon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@restaurantlepapillon. nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Restaurant Le Papillon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Restaurant Le Papillon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@restaurantlepapillon.nl

Reserveren